Publikacje

Artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński.
Zapraszamy do składania tekstów w Zeszytach Prasoznawczych. Zachęcamy także do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Termin nadsyłania artykułów - do 30 listopada 2024 roku.

Wymagania edytorskie

serii monografii IDMiKS

Obowiązują wymagania edytorskie stosowane w serii Wiedza-Komunikacja-Działanie. Prosimy o wzorowanie się na III tomie serii:

Nowina Konopka M., Świerczyńska-Głownia W., Hess A. (2020), Komunikowanie interdyscyplinarne. Wiedza-Komunikacja-Działanie, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydawnictwo ToC.

Wymagania edytorskie

Zawartość

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

 • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
 • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
 • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Objętość

 Do 40 000 znaków ze spacjami (tekst, bibliografia, abstrakt i nota o autorze).

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • interlinia 1,5

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownego oświadczenia przez Autorów. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Odsyłacze, przypisy i noty bibliograficzne

Harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej:

 • Kształt odsyłacza w tekście:
  (Savolainen 2016, s. 649–650)
 • Książka:
  Żyrek-Horodyska E. (2019), Kartografowie codzienności. O przestrzeni w reportażu, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej, Polityka Społeczna, 8, 14-17.
 • Rozdział w dziele zbiorowym:
  James N.E. (1988), Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock, [w:] D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic, Westport, CT: Greenwood, 219-223.
 • Artykuł na stronie internetowej:
  Guerini M., Staiano J. (2015), Deep Feelings: A Massive Cross-Lingual Study on the Relation between Emotions and Virality, ArXiv,org, Cornell University. https://arxiv.org/ (dostęp: 14.01.2014)
 • Dzieła, w których jest podawany tłumacz :
  Barthes R. (2008), Światło obrazu. Uwagi o fotografii. J. Trznadel (tłum.), Warszawa: Fundacja Aletheia.

Tabele, wykresy, rysunki

 • tabele, wykresy, rysunki powinny być numerowane osobno
 • każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany
 • rysunki przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda grafika powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *.tif lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji
 • wykresy – wykonane w Microsoft Excel
 • rysunki – w postaci plików *.cdr, *.ai rysunki wektorowe lub kontrastowe, dobrej jakości pliki rastrowe *.tif, *.png lub *.jpg
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej